Logo | návrat na úvod Spoločnosť Partneri Služby Referencie Info Kontakt

INŽINIERSKE ČINNOSTI

INŽINIERING
- INVESTORSKÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Cieľ: Zastupovanie a ochrana záujmov investora v príprave a realizácii investícií:

 • príprava investície
 • investičný zámer
 • územné konanie
 • stavebné konanie
 • tendrové konanie – výber dodávateľov
 • stavebný dozor
 • povolenie skúšobnej prevádzky
 • kolaudácia

- RIADENIE PROJEKTOV

Cieľ: Optimalizácia projektového riadenia pre úspešnú prípravu a dokončenie investície:

 • špecifikácia cieľov a tvorba stratégie projektu
 • harmonogram výstavby
 • hodnotenie rizík, návrhy opatrení
 • zostavenie a riadenie projektového tímu
 • špecifikácia zodpovedností
 • riadenie projektu
 • audit projektov
 • energetický audit
 • zmenové riadenie

- RIADENIE NÁKLADOV

Cieľ: Optimalizácia definovaných investičných nákladov vo vzťahu k predpokladaným prevádzkovým nákladom,
funkčnej, technickej a dizajnovej kvalite stavby:

 • aproximatívny odhad nákladov
 • rozpočet projektu
 • riadenie nákladov a priebežný monitoring
 • nákladový dozor, záverečné hodnotenie

info

Zatvoriť / Close